İşverenin Sorumluluk Ve Cezaları

30.06.2012 gün ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” yasası aynı gün yürürlüğe girdi.Bazı maddeleri yayım tarihi olan 30/06/2012 günü bazıları 6 ay,bazıları 1 yıl,bazıları da 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.  MALİMÜŞAVİR GÖZÜYLE  YENİ  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASIYLA  ALAKALI İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ONLARI BEKLEYEN CEZALAR  30.06.2012 gün ve 28339 sayılı […]

Yayınlanma tarihi: 22 Ekim 2012 17:46 Güncellenme tarihi : 22 Ekim 2012 17:46
İşverenin Sorumluluk Ve Cezaları

30.06.2012 gün ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” yasası aynı gün yürürlüğe girdi.Bazı maddeleri yayım tarihi olan 30/06/2012 günü bazıları 6 ay,bazıları 1 yıl,bazıları da 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.

 MALİMÜŞAVİR GÖZÜYLE  YENİ  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASIYLA  ALAKALI

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ONLARI BEKLEYEN CEZALAR 

30.06.2012 gün ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” yasası  aynı gün yürürlüğe girdi.Bazı maddeleri yayım tarihi olan 30/06/2012 günü bazıları 6 ay,bazıları 1 yıl,bazıları da 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Hala birçok işveren konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi, bilgilendirilmeyen ve kulak arkası yapanlar da çoğunlukta.

Yasanın şok etkisi yapan hükmü,Kapsam başlıklı 2.maddesidir.Madde hükmü;“KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE AİT BÜTÜN İŞLERE VE İŞYERLERİNE, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzereTÜM ÇALIŞANLARINA faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.”demektedir.

Madde hükmü dikkatlice okunduğunda ;

1-Kamu ve özel sektör ayrımı yapılmamıştır.

2-İş veya işçi sayısı ayrımı yapılmamıştır.

3-Çırak ve stajyer kapsama alınmıştır.

4-İşyerinin Faaliyet konusu veya işyerindeki çalışanın görev ayrımı yapılmamıştır.

5-Merkez ve  şube ayrımı yapılmamıştır.

6-Asıl işveren ve Taşeron ayrımı yapılmamıştır.

7- Sağlıklı ve özürlü ayrımı yapılmamıştır.

Aynı madde hükmü çok az sayıda faaliyet ve hizmetleri kapsam dışında tutmuştur.

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

c) Ev hizmetleri.

ç) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

EN İLGİNÇ VE YANLIŞ OLANI İSE;

5510 sayılı yasanın kısa vadeli Sigorta hükümleri başlıklı III.Bölümü, (İşkazası ve işgörmezlik hükümlerini içeren)tek ve kendi adına çalışanlar içinde uygulanmaktayken,6331 sayılı yasada “Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Kapsam dışındadır.”hükmüne yer verilmiştir.

PEKİ! İŞVERENLERE GETİRİLEN  SORUMLULUKLAR NELERDİR?

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

A)  Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almalıdır,(Cezası:2.000,00 TL.)bunlar;

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

Şeklinde olmalıdır.

B)   İşyeri Organizasyonunu yapmalı, gerekli araç ve gereçleri sağlamalı,

C)  Sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmeli

D)  Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmalı,

E)   İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulma dığını izlemeli, denetlemeli ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalı,(Cezası:2.000,00 TL.)

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.(Cezası:Görevlendirilmeyen işyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı için ayrı ayrı 5.000,00 TL.,aykırılığın devam ettiği her ay içinde ayrı ayrı 5.000,00 TL.-görevlendirilmeyen diğer sağlık görevlisi için ise 2.500,00 TL.,aykırılığın devam ettiği her ay içinse aynı tutar.)

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.(cezası:1.500,00 TL.)

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.(cezası:1.500,00 TL.)

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.(cezası:1.500,00 TL.)

F)    Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.(cezası:3.000,00 TL.aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500,00 TL.)

G)  Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. (cezası:her çalışan için 1.000,00 TL.)

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: (cezası:her çalışan için 1.000,00 TL.)

Bunu;

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yapmak zorundadır.(cezası:her çalışan için 1.000,00 TL.)

H)    Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

İ)      Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım planları hazırlar ,tedbirler alır.(cezası:her bir yükümlülük için 1.000,00 TL.,aykırılığın devam ettiği her ay için ayrı ayrı 1.000,00 TL.)

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendir meleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

J)  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarını tutar ve bildirimleri ni yapar.

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.(cezası:1.500,00 TL.)

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. .(cezası:1.500,00 TL.)

c) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: .(cezası:1.500,00 TL.)

1) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

2) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

K)  Çalışanları bilgilendirir

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir.(cezası:her bir çalışan için 1.000,00 TL.)

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

d) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

e) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.

L) İşveren çalışanlarını eğitir.(cezası:her bir çalışan için 1.000,00 TL.)

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilmelidir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmeli. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmelidir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7)Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtamaz. Eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden sayar. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirir.

M) Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

(cezası:herbir aykırılık için 1.000,00 TL.)

(1)İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.

b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar:

a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.

b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.

d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

CHP Genel Merkezi’nde mescit açıldı CHP Genel Merkezi’nde mescit açıldı CHP Genel Merkezi'nin zemin katındaki bir oda "mescit" olarak düzenlen...
İdris Bal yeni parti kuruyor İdris Bal yeni parti kuruyor 17 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrasında yapılan rüşv...
Davutoğlu’nu çılgına döndüren kim? Davutoğlu’nu çılgına döndüren kim? Başbakan Ahmet Davutoğlu, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un T2...
Bizi Takip Edin
KamuTürk Facebook KamuTürk Twitter KamuTürk Google Plus KamuTürk Tumblr KamuTürk Foursquare KamuTürk İletişim KamuTürk Feed